KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz. 

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: İkili anlaşma ve sözleşmeler ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ilgili mevzuatı kapsamında, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi; elektronik kanallar veya kağıt ortamında, Şirketimizde gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, risk izleme, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili limit, istihbarat, bilgi araştırmaları ve hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimiz ile gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  ilgili hizmetlerin sunulmasıdır.

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilenlerin yanı sıra size özel her türlü ürün ve hizmetin sunulabilmesi için bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin olarak siz değerli müşterimizle iletişim kurulabilmesi, ayrıca izin vermiş olmanız durumunda tanıtım, ürün/hizmet teklifi, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinde kullanılabilmesi ile tarafınıza uygun hizmetler ve ürünler geliştirilmesi, Şirketimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve pazar araştırması ve hedef müşteri grubu tespiti ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.
Rıza Gerektirmeyen Haller, Kanun’un 5. Maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunun ilgili hükümlerinde yer alan istisna hallerinde şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:
i) Mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar;

ii) Kamu tüzel kişileri; resmi kurumlar,

iii) Mevzuatın izin verdiği hallerde faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, destek hizmeti kuruluşları, bağımsız denetim şirketleridir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, doğrudan ve dolaylı iştiraklerimiz, mevcut bayi ile satış kanallarımız, çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir. Ayrıca, onayınız ile Şirketimize sunduğunuz/sunacağınız kişisel verileriniz, Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. tarafından, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerinin yerine getirilebilmesi amacıyla kullanılabilecektir.

Haklarınız; Kanun’un 11. maddesi gereği; şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.